Alpler Hayvancılık

Gerekli Belgeler

Kapasite Raporu

Gerekli yatırımların tamamlandığını belirten ve yetiştiricinin İl veya İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edeceği kapasite raporudur. İşletme kapasitenizin, getireceğiniz damızlık hayvanların bakım ve besleme koşullarının sağlayabileceğini onaylayan bir belgedir.

Dilekçe

Hangi ülkeden, hangi ırk ve ne sayıda hayvan ithal edilmek istendiğine dair yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belgedir.

Proforma Fatura

Fatura numarası ve tarihi kapsayan Türkçe tercümeli 1 adet asıl, 3 adet suret (Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki ve Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik şartnamedeki bilgileri içeren kaşe ve imzalı belge). Şirketimiz tarafından verilecektir.

Kontrol Belgesi

Kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş 4 nüsha belge.

Taahhütname

İthalat talebinde bulunan firma veya şahıslardan alınacak ve ithalat suretiyle temin ettikleri damızlık hayvanları 3 yil boyunca veya en son çıkan yasalara göre işletmelerinde tutacaklarına dair şartı da kapsayan, noter onaylı belge verilecektir.

İmza sirküleri

Alıcı, tüzel kişiler veya şahıslarda noter onaylı imza sirküsü.

Ticaret Sicil Gazetesi

Vekaletname

Gerekli Şartnameler ve Belgeler devamlı güncelenmektedir. Gereken bilgileri ayriyetten T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sayfasından takip edebilirsiniz.